ورود و عضویت در سایت

ورود
ایجاد یک حساب


Chris De Burgh – Saint Peter’s Gate Lyrics 

I was lost in the dark

من در تاریکی گم شده بودم

And the fear was in my heart

و هراسی در دلم بود

All around me the forest and the rain

اطرافم فقط جنگل و باران بود

Then with the flash of a light, I saw it in the night

سپس در تاریکی شب برقی از نور دیدم

I must be getting near Saint Peter's Gate

من باید به دروازۀ سنت پیتر نزدیک شده باشم

 

 

When I went through the door, he was standing in the hall

وقتی که از در وارد شدم، او در راهرو ایستاده بود

An old man with a beard of shining white

پیرمردی با ریش سپید درخشان

He said" I've been expecting you, let me show you to your room"

او گفت: من چشم براهت بودم، بگذار اتاقت را به تو نشان دهم

And he took me all the way by candlelight

و او با شمعی در دست تمام راه مرا همراهی کرد

And lying there on the bed, a book, black & red

و آنجا روی تختخواب یک کتاب قرمز و سیاه افتاده بود

My name was written on the front in gold

نام من روی جلد کتاب به رنگ طلایی نوشته شده بود

And when I opened it up, there were pictures of my life

و وقتی آنرا گشودم تصاویری از زندگی من در آن وجود داشت

And a voice began to call from down below

و صدایی از پایین ندا داد

 

 

Nobody will get through

هیچکس از اینجا گذر نخواهد کرد

Nobody not even you

Can escape the judgement day

هیچکس حتی شما هم

نمی توانید از روز رستاخیز بگریزید

Nobody will be spared

هیچکس مصون نخواهد بود

Heaven is only there

For the ones who satisfy them at

Saint Peter's Gate

بهشت فقط برای کسی است که

آنها از او خرسند هستند در

دروازه سنت پیتر

 

 

"Come with me" said that old man, as he took me by the hand

پیرمرد در حالیکه دست مرا میکشید گفت: همراه من بیا

There is someone here that you have seen before

شخصی هست که قبلاً او را دیده اید

In this room on the left, a man who did his best

To bring joy and happiness to one and all

در این اتاق سمت چپ،مردیست که نهایت تلاش خود را کرده است،

تا شادی و خوشی را برای خود و همگان به ارمغان آورد

 

But in that room on the right, a dictator in life

اما در اتاق سمت راست، کسی که در زندگی اش یک دیکتاتور بوده است

We've been waiting for him here, as you can tell

ما اینجا چشم براهش بوده ایم، همانگونه که حدس می زنی

For all the blood he's spilled

برای همۀ خون هایی که ریخته است

And for all the ones he's killed

و برای همۀ افرادی که کشته است،

We condemn him to eternity in hell

ما او را محکوم می کنیم که تا ابد در جهنم بماند

 

Nobody will get through

هیچکس از اینجا گذر نخواهد کرد

Nobody not even you

Can escape the judgement day

هیچکس حتی شما هم

نمی توانید از روز رستاخیز بگریزید

Nobody will be spared

هیچکس مصون نخواهد بود

Heaven is only there

For the ones who satisfy them at

Saint Peter's Gate

بهشت فقط برای کسی است که

آنها از او خرسند هستند در

دروازه سنت پیتر

 

 

I woke up with the dawn; there was someone in my room

با طلوع سپیده از خواب برخاستم،کسی در اتاق من بود،

A woman, like an angel all in white

زنی سراپا سپید پوش مانند فرشته،

And then she told me "You must run, for your time has yet to come

سپس او به من گفت: تا نوبت شما نرسیده باید فرار کنید،

Go now, before they change their minds"

قبل از اینکه نظرشان تغییر یابد بروید

 

 

And from the window I saw

A thousand or more

و از پنجره دیدم که هزار نفر یا بیشتر

Bringing that dictator to his knees

دیکتاتور را به زانو در می آورند،

And his cries broke the sound

Of my footsteps on the ground

As I made it to the safety of the trees

هنگامیکه به سوی درختان پناه می بردم

گریه هایش صدای گامهای مرا در هم می شکست

 

Nobody will get through

هیچکس از اینجا گذر نخواهد کرد

Nobody not even you

Can escape the judgement day

هیچکس حتی شما هم

نمی توانید از روز رستاخیز بگریزید

Nobody will be spared

هیچکس مصون نخواهد بود

Heaven is only there

For the ones who satisfy them at

Saint Peter's Gate

بهشت فقط برای کسی است که

آنها از او خرسند هستند در

دروازه سنت پیتر 

 

Nobody will get through

هیچکس از اینجا گذر نخواهد کرد

Nobody not even you

Can escape the judgement day

هیچکس حتی شما هم

نمی توانید از روز رستاخیز بگریزید

Nobody will be spared

هیچکس مصون نخواهد بود

Heaven is only there

For the ones who satisfy them at

Saint Peter's Gate

بهشت فقط برای کسی است که

آنها از او خرسند هستند در 

دروازه سنت پیتر

 

دانلود ترجمه ی متن آهنگ Saint Peter's Gate از Chris De Burgh

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

آمار سایت

امروز99
دیروز311
این هفته99
این ماه6002
مجموع242062

Mon 25 Jun 2018 10:40