ورود و عضویت در سایت

ورود
ایجاد یک حساب


تحليل جامعه شناختي ميزان گرايش به طلاق (مطالعه موردي شهرستان كرمانشاه)

منبع: پژوهش زنان، دوره 5، شماره 3، زمستان 1386: 109-140

نویسندگان: محمداسماعيل رياحي، اكبر عليوردي نيا، سياوش بهرامي كاكاوند

کلمات کلیدی: گرايش به طلاق، انتظارات همسران، تصور مثبت از پيامدهاي طلاق ، تفاوت سني زوجين، تفاوت تحصيلي زوجين، تفاوت عقايد زوجين.

تعداد صفحات: 32

قیمت: رایگان

سال انتشار: 1386

 

چکیده

هدف از انجام اين پژوهش، توصيف و تبيين جامعه شناختي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق در شهرستان كرمانشاه با استفاده از مفاهيم موجود در نظريه هاي همسان همسري، مبادله و شبكه بوده است.

تحقيق حاضر، با استفاده از روش پيمايش انجام شد و براي جمع آوري اطلاعات، «پرسشنامه همراه با مصاحبه» به كار گرفته شده است. جامعه ي آماري، 6410 نفر از مردان و زنان متأهلي بود ه اند كه در طول سال 1385 به دادگاه خانواده ي شهر كرمانشاه مراجعه كرده و دادخواست طلاق داده بودند. با استفاده از شيوه ي نمونه گيري تصادفي سيستماتيك، حجم نمونه ي برابر با 364 نفر از زوجين (سهم مردان و زنان به طور مساوي 182 نفر) به عنوان پاسخگويان تحقيق انتخاب گرديدند. متغير وابسته ي تحقيق ، ميزان گرايش به طلاق بوده كه سعي شد اثرا ت برخي از متغيرهاي مستقل(نظير دخالت ديگران در زندگي زوجين، ميزان برآورده نشدن انتظارات همسران از يكديگر و ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طلاق) بر آن مورد سنجش قرار گيرد.

نتايج تحقيق نشان ميدهد كه نيمي از پاسخگويان گرايش متوسطي به طلاق داشته اند در حالي كه نزديك به 9 درصد از آنها داراي گرايش قوي به طلاق بودهاند. تحليل رگرسيوني داده ها حاكي از آن است كه متغيرهاي ميزان برآورده نشدن انتظارات همسران از يكديگر(به شكل مستقيم)، ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طلاق و دخالت ديگران در زندگي زوجين(به شكل مستقيم و غيرمستقيم)، و متغيرهاي تفاوت سني، تفاوت تحصيلي و تفاوت عقايد همسران (به شكل غيرمستقيم از طريق تأثير بر ميزان برآورده نشدن انتظارات همسران از يكديگر) بر ميزان گرايش به طلاق تأثير داشته اند كه از اين ميان، متغيرهاي دخالت ديگران در زندگي زوجين و ميزان برآورده نشدن  انتظارات همسران از يكديگر داراي بيشترين تأثير بر ميزان گرايش به طلاق بوده اند.

دانلود مقاله تحليل جامعه شناختي ميزان گرايش به طلاق (مطالعه موردي شهرستان كرمانشاه)

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

آمار سایت

امروز178
دیروز211
این هفته2091
این ماه5450
مجموع233611

Sun 20 May 2018 22:24